fb

Uslovi prodaje

 

UVOD

1.1     Ovi uslovi prodaje (u daljem tekstu “Uslovi” ili “Uslovi prodaje”) doneti su od strane Privrednog društva Sunčev Zrak D.O.O. Beograd – Zemun, osnovane u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, čije je sedište na adresi: Banatska 65/9 (u daljem tekstu “Kompanija”), koja je vlasnik veb-sajta SUNCEVZRAK, dostupnog na sledećoj internet adresi: www.suncevzrak.com (u daljem tekstu “Veb-sajt”).

1.2   U okviru ovih Uslova prodaje termin „Korisnik“ će se odnositi na osobu koja koristi ovaj Veb- sajt, kao i usluge Kompanije, osim ako ista istupa u ime organizacije, u kom slučaju se „Korisnik“ odnosi na takvu organizaciju.

1.3   Molimo vas da pažljivo pročitajte ove Uslove prodaje. Oni predstavljaju Ugovor – pravno obavezujući akt između Korisnika i Kompanije, koji se odnosi na korišćenje Usluga Kompanije, a koje su dostupne na Veb-sajtu: www.suncevzrak.com. Ukoliko Korisnik koristi Veb-sajt i/ili koristi Usluge, na način kako je definisano ovim Uslovima, isti se slaže da je Uslove razumeo i prihvatio u celosti. Korisnik ne može koristiti Usluge Kompanije određene ovim Uslovima, ukoliko iste ne prihvati. Ukoliko Korisnik prihvati ove uslove u ime organizacije za koju istupa, time potvrđuje da je ovlašćen za navedenu radnju. Ukoliko, međutim, organizacija ima poseban ugovor sa Kompanijom, tada će se primenjivati taj ugovor. U slučaju korišćenja Usluga u ime Korisnikovog poslodavca, isti garantuje da je ovlašćen da prihvati ove Uslove u ime svog poslodavca i da je njegov poslodavac saglasan da će obeštetiti Korisnika i Kompaniju zbog kršenja ovih Uslova.

1.4    Kompanija i Korisnik nazivaju se „Ugovorna strana“, dok kada se navode zajednički kao obe strane, onda se koristi termin  „Ugovorne strane“.

USLUGE KOMPANIJE

2.1   Kompanija putem svog Veb-sajta nudi različite vrste usluga, između ostalog sledeće usluge: on-line konsultacije, seminare i prodaju različitih vrsta proizvoda (u daljem tekstu: „Usluga, u množini „Usluge), kao što su knjige, priručnici, poklon vaučeri, različiti on-line pisani materijali, CD-ovi, kao i sve druge vrste obrazovnih materijala, bez obzira na oblik u kojem su isti izraženi (u daljem tekstu: „Proizvodi). Veb-sajt takođe sadrži javno dostupne informacije i savete, kao i fotografije (u daljem tekstu: „Sadržaj).

Usluge, Proizvodi i Sadržaj odnose se na i povezani su sa onlajn savetovanjem i edukacijom u oblasti dojenja, zdravlja, mentalnog i fizičkog razvoja dece i cele porodice.

2.2    Onlajn konsultacije održava jedan od konsultanata, stručnjaka iz sledećih oblasti:

    (1) Jelena Peric – pedijatrijska sestra i stručnjak za dojenje;

    (2) Ljiljana Katunac – fizioterapeut;

(3) Vera Petrović – homeopata, nutricionista, bahov praktičar i dula

    U daljem tekstu zajednički nazvani “Konsultanti”.

2.3   Seminari se održavaju od strane jednog ili više Konsultanata i/ili jednog ili više gostujućih predavača. Gostujući predavači jesu stručnjaci iz različitih oblasti odabrani od strane Kompanije. 

2.4    Kompanija povremeno može vršiti promene Usluga, Cena, Uslova prodaje i Politike privatnosti. Korisnik snosi odgovornost u vezi sa korišćenjem Veb-sajta i dužan je da se upozna sa uslovima pružanja Usluga, Cenama, Uslovima prodaje i Politikom privatnosti koji su u primeni u momentu pristupa Veb-sajtu. Kompanija može po sopstvenom nahođenju suspendovati ili prekinuti bilo koju ili sve Usluge ili njihove komponente ili izmeniti način prodaje objavljivanjem na Veb-sajtu ili slanjem obaveštenja Korisniku koji je već izvršio narudžbinu, putem odgovarajućih sredstava elektronske komunikacije. Korisnik snosi odgovornost da bude upoznat i obavešten o svim promenama u Politici prodaje Kompanije.

2.5    Kada je reč o pružanju Usluga, detaljima vezano za Usluge, ponudu ili komunikaciju u okviru pružanja Usluga, iste se mogu sprovesti putem Facebook-a, Instagram-a, Whats App-a, Viber-a, SMS-a, Skype-a i drugih platformi, Korisnik se slaže i prihvata da se pružanje Usluga od strane Kompanije oslanja na platformu koja se u konkretnom slučaju koristi kao i na ove Uslove. Štaviše, Korisnik prihvata da može doći do obustave Usluga ili komunikacije sa pomenutih platformi iz razloga koji su van kontrole Kompanije. Korisnik potvrđuje i prihvata rizik od takvih događaja i da u takvim slučajevima Kompanija neće biti odgovorna za takve obustave. Kompanija će svakako nastojati da pruži Usluge putem drugih dostupnih platformi. Kako bi koristio Usluge, neophodno je da Korisnik prihvati Politiku privatnosti i druge potrebne dokumente koji su u vezi sa zaštitom privatnosti ili Uslove prodaje , dostupni na Veb- sajtu SUNCEVZRAK (https://suncevzrak.com).   

KORIŠĆENJE VEB-SAJTA

3.1    Da biste koristili naše Usluge, moraćete svaki put da pristupite Veb-sajtu i unesete određene potrebne informacije. To znači da nije moguće registrovanje korisničkog naloga, već Korisnik svaki put pristupa kao gost. Unošenje sledećih podataka je obavezno: ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona i podaci o plaćanju. Pored navedenog, obavezan podatak kada se radi o narudžbini Proizvoda jeste i adresa isporuke. Podatak koji nije obavezan jeste pol.

3.2    Korišćenjem Veb-sajta Korisnik garantuje da ima 18 (osamnaest) ili više godina i da je potpuno poslovno sposoban. U slučaju da je Korisnik mlađi od 18 (osamnaest) godina ili ukoliko mu iz bilo kog zakonskog razloga nije dozvoljeno da zaključi obavezujući ugovor, on može koristiti usluge Kompanije samo uz učešće i nadzor roditelja ili staratelja. Ako roditelj ili staratelj Korisnika nadzire istog i daje saglasnost, tada se sam roditelj ili staratelj koji se na to obavezao slaže da bude obavezan ovim Uslovima, te da snosi odgovornost za Korisnika, kao i za sve njegove obaveze prema ovim Uslovima i odredbama.

3.3    Korisnik se obavezuje da neće na bilo koji način koristiti bilo koji uređaj, softver ili drugi uređaj za ometanje, pokušaj ometanja, snimanje sadržaja u vezi sa pružanjem Usluga ili sadržaja dostupnog na Veb-sajtu. Pored toga, Korisnik se obavezuje da neće na bilo koji način koristiti nijednog robota, pauka, drugi automatski uređaj ili ručni postupak za nadgledanje, kopiranje, distribuciju, modifikovanje Veb -sajta ili podataka sadržanih na istom, bez prethodne pisane saglasnosti ovlašćenog predstavnika Kompanije (smatra se da je takva saglasnost data za standardnu tehnologiju pretraživanja koju veb lokacije za pretragu putem Interneta usmeravaju korisnike na ovaj Veb -sajt).

3.4    Korisniku može biti ponuđeno da ostavi svoje komentare, sugestije i/ili primedbe, koji se odnose na upotrebu Usluga i Proizvoda, kao i na tačno određene teme. Navedeno nije obavezno i ne utiče na upotrebu usluga od strane Korisnika; međutim, Kompanija pozdravlja ovakve aktivnosti, jer se iste koriste za dalje unapređenje Usluga Kompanije. Kompanija nije dužna da odgovori na sve primljene komentare, sugestije i/ili primedbe, dok je sam izbor toga da li će uputiti odgovor ili ne prepušten samoj Kompaniji.

3.5    Korisnik je saglasan da ga Kompanija može kontaktirati sa ciljem potencijalnog učešća u anketama, koje se takođe koriste za poboljšanje usluga Kompanije. Korisnik je dobrodošao da se pretplati na bilten Kompanije, koji sadrži širok spektar korisnih informacija. Poziv za pretplatu objavljuje se na Veb-sajtu. Korisnik je saglasan da Kompanija poziv za bilten može takođe poslati na njegovu e-mail adresu, zajedno sa automatskom porukom o potvrdi kupovine ili slično. Učešće Korisnika u anketama nije obavezno, kao ni pretplata na bilten. Isto ne utiče na upotrebu Usluga od strane Korisnika.   

NARUČIVANJE I PLAĆANJE

NARUČIVANJE

4.1.1    Korisnik vrši narudžbinu Usluge konsultacije na sledeći način:

    (1) Izborom jednog od tri ponuđena Konsultanta;

    (2) Izborom tipa usluge i ponuđenog datuma i vremena u kome će se Usluga izvršiti;

    (istovremeno sa izborom tačnog datuma i vremena usluge, vrši se izbor dužine trajanja Usluge-25, 40 ili 60           minuta);

    (3) Unošenjem obaveznih podataka kao što su: ime, prezime, email adresa, broj telefona, detalji plaćanja i eventualno pola kao fakultativnog podatka;

    (4) Davanjem instrukcija za prihvatanje svih ovih podataka i završetka narudžbine;

    (5) Unošenjem detalja vezanih za plaćanje;

    (6) Završetkom kupovine.

Ubrzo nakon izvršene narudžbine, Korisnik dobija automatsku poruku o prihvatanju iste na email adresu, koju je u porudžbini naveo.

4.1.2    Usluga online seminara održava se od strane jednog ili više Konsultanata i/ili gostujućih predavača. Tačni termini održavanja seminara dostupni su na Veb-sajtu, određuju se od strane Kompanije i kao takvi ne mogu biti promenjeni od strane Korisnika. Tačan raspored održavanja online seminara za predstojeći mesec biće prikazan na Veb-sajtu u formi kalendara, najkasnije 15 dana pre kraja tekućeg meseca. Broj održanih seminara na mesečnom nivou je između 2 do 6 (dva do šest). Korisnik izvršava narudžbinu usluge seminara na sledeći način:

    (1) Izborom iz ponuđenog kalendara datuma, vremena i teme za koju je zainteresovan;

    (2) Unošenjem obaveznih podataka: ime, prezime, email adresa, broj telefona i detalje plaćanja i  

 eventualno pola kao fakultativnog podatka;

    (3) Davanjem instrukcija za prihvatanje svih podataka i završetka narudžbine;

    (4) Unošenjem detalja vezanih za plaćanje;

    (5) Završetkom kupovine.

4.1.3    Kada primi potvrdu o uplati, Kompanija prosleđuje elektronsku poruku na email adresu koju je Korisnik prilikom porudžbine naznačio, sa potvrdom da je narudžbina Usluge uspešno završena i informacije o tačnom datumu i vremenu održavanja Usluge, kao i vezu za pristup. Tom prilikom Kompanija elektronskim putem dostavlja i račun. Odmah po slanju ovog maila smatraće se da je ugovor između Kompanije i Korisnika zaključen.

4.1.4    Kupovina Proizvoda u ponudi Kompanije, dostupna je u okviru posebne sekcije Veb-sajta, pod nazivom „Prodavnica. Kupovina se izvršava na način da Korisnik vrši izbor jednog ili više dostupnih Proizvoda, tako što ih ubacuje u korpu za kupovinu. Kada Korisnik pristupi korpi za kupovinu, on vrši izbor između dve ponuđene opcije: nastavka kupovine ili završetka kupovine. Ukoliko Korisnik odluči da nastavi sa kupovinom, biće mu omogućeno da doda još Proizvoda, na isti način kao i prilikom izbora prvog Proizvoda. Ukoliko Korisnik odluči da završi sa kupovinom, biće prebačen na detalje koji se odnose na plaćanje i isporuku Proizvoda. Ubrzo nakon izvršene narudžbine, Korisnik dobija automatsku poruku o prihvatanju iste na email adresu, koju je u porudžbini naveo.

4.1.5    Prihvatanje narudžbina koje se odnose na kupovinu proizvoda zavisi od njihove dostupnosti, kao i od prihvatanja uplate. Ubacivanje Proizvoda u korpu za kupovinu, bez završetka celokupnog procesa kupovine ne predstavlja porudžbinu takvih Proizvoda. Proizvodi mogu biti uklonjeni iz korpe za kupovinu ukoliko nisu više dostupni ili ukoliko se cena u međuvremenu promenila, a o čemu Korisnik nije bio prethodno obavešten. Korisnik ne može smatrati Kompaniju odgovornom ako takvi Proizvodi nisu dostupni ili nisu dostupni po određenoj ceni kada dovrši ili pokuša da dovrši ciklus kupovine u kasnijoj fazi. Korisnik prihvata da su zalihe svih Proizvoda u ponudi ograničene i da se cene mogu povremeno menjati bez ikakvog posebnog obaveštenja za Korisnike. Kada je reč o obimu Proizvoda koje Kompanija nudi, Kompanija će preduzeti sve razumne napore kako bi vodila računa o nivou zaliha istih i osigurala da, kada zalihe više ne budu dostupne, prestanu sa ponudom na Veb-sajtu. Ipak, Kompanija ne može garantovati dostupnost zaliha. Kada proizvodi više ne budu dostupni nakon što je Korisnik poslao porudžbinu, Kompanija će ga obavestiti i Korisnik će imati pravo na povraćaj bilo kog iznosa koji je već plaćen za takve proizvode.

4.1.6    Kompanija će prihvatiti narudžbinu Korisnika isporukom Proizvoda na adresu koju je isti naznačio u toku kupovine i tek u tom trenutku na snagu stupa sporazum između Korisnika i Kompanije („Prodaja“). Navedeno se odnosi na bilo kakvu prethodnu komunikaciju Kompanije u kojoj se navodi da je porudžbina ili uplata Korisnika potvrđena. Kompanija će eksplicitno ukazati na odbijanje narudžbine Korisnika otkazivanjem čim je to moguće naknadno refundiranjem bilo kog iznosa koji je već uplaćen od strane Korisnika.

4.1.7    Jednom kada Korisnik dobije automatsku poruku potvrde prijema porudžbine, ista se ne može izmeniti, bez obzira na to da li se ista odnosi na Usluge ili na Proizvode.

PLAĆANJE

4.2.1    Izjava o konverziji – Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

4.2.2    Cene Proizvoda i Usluga definisane su u posebnom odeljku pod nazivom Cenovnik, koji se nalazi na Veb-sajtu.

4.2.3    Isplate će se vršiti preko nezavisnih pružalaca usluga. Podaci o plaćanju biće dostavljeni  na kraju kupovine. Načini plaćanja uključuju, ali se ne ograničava na debitnu karticu, uplatnicu i PayPal. Korisnik prihvata da su transakcije izvršene preko nezavisnih pružalaca usluga van razumne kontrole Kompanije i da se iste izvršavaju i kontrolišu u skladu sa odredbama i uslovima takvih pružalaca usluga. Imajući u vidu navedeno, Kompanija nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste koja je nastala kao rezultat radnji ili propusta na strani takvih nezavisnih dobavljača usluga.

4.2.4    Korisnik izjavljuje i garantuje da je u potpunosti ovlašćen i da ima zakonsko pravo da koristi debitne kartice ili druge načine plaćanja koji se koriste u vezi sa kupovinom Usluga i Proizvoda. Da bi se izvršilo plaćanje, u nekim slučajevima je neophodna verifikacija podataka pre konačne potvrde ili završetka transakcije.

4.2.5    Izjava o PDV-u – „Privredno društvo Sunčev Zrak d.o.o. Beograd – Savski Venac nije obveznik PDV-a“

POPUST

5.1   Kompanija može obezbediti do 50% popusta po sopstvenom nahođenju. Navedeni popust biće obezbeđen u obliku koda, tačnije jedinstvenog koda, koji će Korisnik uneti u posebno dizajnirano polje, u okviru porudžbine. Svaki kod je jedinstven, te se kao takav može koristiti samo jednom. Nakon upotrebe iste prestaje njegovo dejstvo.

5.2    S vremena na vreme, Kompanija može ponuditi određene Usluge ili Proizvode po sniženim cenama ili omogućiti bilo kakvu privremenu ponudu. Isto će biti vezano za određene uslove (na način kako je navedeno u ovim Uslovima i na Veb-sajtu), koji definišu obim takvog posla. Ukoliko Korisnik kupi Usluge ili Proizvod u okviru tako definisanih uslova, isti plaća cenu s popustom za takve Usluge i/ili Proizvod („Cena ponude). Međutim, ukoliko Korisnik kupi Usluge ili Proizvode na način koji ne spada u delokrug posla, tada plaća važeću (ne-povlašćenu) prodajnu cenu na Veb-sajtu, za Usluge i/ili Proizvode koji spadaju van obima privremene ponude. Količine dnevnih ponuda mogu biti ograničene. Nakon što se dnevna ponuda rasproda, tako određene Usluge i Proizvodi koji su bili deo dnevne ponude mogu biti dostupni na veb lokaciji po njihovim uobičajenim prodajnim cenama (dakle ne više kao deo ponude).

5.3    Korisnik može da koristi samo jednu vrstu popusta za izabrane Usluge ili Proizvode, jer se popusti ne mogu sabirati.

5.4    U skladu sa gore navedenim, odluka o mogućnosti pružanja popusta zavisi isključivo od Kompanije. Kompanija ni u jednom trenutku nije dužna da obezbedi popust ni za jednu vrstu Proizvoda ili Usluga.

DOSTAVA ROBE I EVENTUALNA OGRANIČENJA

6.1    Dostava usluga koje pruža Privredno društvo Sunčev Zrak d.o.o. Beograd – Savski Venac, vrši se online, dana i u terminu kada je kupac u kalendaru uplatio za svoj termin i uslugu sa bilo kojim od tri saradnika iz tima.

6.2    Usluga dostave, koja se odnosi na isporuku Proizvoda, biće organizovana na osnovu ugovora zaključenog između Kompanije i pružaoca usluga, koji predstavlja treću stranu. Detalji o ovoj usluzi mogu se naći na Veb-sajtu – u okviru posebnog odeljka DOSTAVA.

MOGUĆNOST OTKAZIVANJA

7.1     Porudžbine Usluga i/ili Proizvoda mogu biti otkazane slanjem email-a na sledeću email adresu Kompanije: info@suncevzrak.com, sve u skladu sa ovim Uslovima. Kompanija će potvrditi prijem maila koji se odnosi na otkazivanje porudžbine Proizvoda i/ili Usluga slanjem automatske poruke na naznačenu email adresu Korisnika.

7.2    Ukoliko je Usluga otkazana 7 dana pre pružanja iste, Kompanija se obavezuje na povraćaj iznosa od 100% ukupne uplate. Ukoliko je Usluga otkazana do 5 dana pre pružanja iste Kompanija se obavezuje na povraćaj od 50% uplaćenog iznosa. Ukoliko je Korisnik otkazao uslugu 5 dana pre pružanja iste Korisnik je saglasan sa tim da Kompanija nema obavezu povraćaja uplaćenog iznosa. U skladu sa napred navedenim Kompanija se obavezuje na povraćaj novca, u navedenim proporcionalnim iznosima shodno momentu otkazivanja, što je pre moguće ali ne duže od 30 dana od datuma otkazivanja porudžbine. 

7.3    Porudžbina Proizvoda može biti otkazana od momenta prijema automatske poruke o potvrdi porudžbine do momenta slanja Proizvoda. Povraćaj ukupnog uplaćenog iznosa biće izvršen što je pre moguće, ali ne kasnije od 30 dana od dana otkazivanja porudžbine. 

PRIMEDBE I POLITIKA POVRAĆAJA 

8.1    Usluge – Ukoliko Korisnik nije zadovoljan kvalitetom pružene Usluge, on može podneti pisanu primedbu na sledeću email adresu: info@suncevzrak.com. Po prijemu pisane primedbe Kompanija će potvrditi prijem iste automatskom porukom. Kompanija će razmotriti svaku primedbu koja je podneta u roku od 48 sati, računajući od momenta pružene Usluge. Kompanija se obavezuje da odgovori na vreme na sve uložene primedbe u roku od 48 sati od momenta prijema primedbe. Kompanija može prihvatiti primedbu u potpunosti i povratiti celokupno uplaćen iznos ili može ponuditi termin novih konsultacija. U slučaju da Kompanija nije prihvatila primedbu u potpunosti Kompanija može izvršiti povraćaj novca do 50%. Kompanija se obavezuje da izvrši povraćaj novca u navedenom procentualnom iznosu u okviru 10 radnih dana, računajući od datuma kada je primedba uvažena. 

8.2    Proizvodi – Korisnik ostvaruje pravo da otkaže porudžbinu, bez navođenja razloga i to u roku od 14 dana kada je on ili njegov ovlašćeni zastupnik primio poručeni Proizvod. Proizvod će biti isporučen korišćenjem usluga trećih lica, a koji se ne mogu smatrati ovlašćenim zastupnikom Korisnika. Da bi otkazao porudžbinu Proizvoda, Korisnik mora poslati zahtev Kompaniji u roku od 14 dana od dana kada je primio Proizvod. Zahtev za otkazivanje porudžbine prosleđuje se isključivo na sledeću email adresu Kompanije: info@suncevzrak.com. Zahtev mora sadržati sledeće obavezne podatke: ime, prezime, email adresa, telefon, datum porudžbine, datum prijema Proizvoda, broj računa u banci. Nakon što Kompanija primi zahtev za otkazivanje porudžbine Proizvoda, Kompanija će odmah, ali ne kasnije od 14 dana od dana prijema Zahteva, izvršiti povraćaj novca, uključujući i troškove prevoza. U svrhu povraćaja novčanog iznosa Kompanija će korisiti identičan metod transakcije koji je bio korišćen pri uplati porudžbine, a istovremeno će biti korišćena i identična adresa, kao prilikom prve isporuke. Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa eventualno pogrešno unetim podacima koji se tiču bankovnog računa ili ukoliko isti pripada drugom licu. 

8.3  Korisnik se obavezuje da će vratiti Proizvod u identičnom stanju u kojem se Proizvod nalazio u momentu prijema. Korisnik je saglastan sa tim da Kompanija neće biti obavezna na povraćaj novca ukoliko Proizvod nije u izvornom stanju pri vršenju povraćaja. 

8.4  Korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da svi naručeni, pa vraćeni Proizvodi jesu vlasništvo Kompanije, da su isti zaštićeni pravom intelektualne svojine u celosti, te se shodno tome posebno obavezuje da iste neće kopirati, snimati, prenositi na zvučni zapis ili na bilo koji drugi način povrediti isključiva prava intelektualne svojine koja pripadaju Kompaniji, a u vezi su sa Proizvodima koji su bili u posedu Korisnika.

8.4 Povraćaj sredstava – U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, www.suncevzrak.com ili Privredno društvo Sunčev Zrak d.o.o. Beograd – Savski Venac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

OBAVEZE I NAČIN ISPUNJAVANJA 

9.1   Korisnik se obavezuje da će poštovati sva pravila, obaveze i ograničenja u skladu sa ovim Uslovima prodaje kao i Politikom privatnosti. Korisnik se obavezuje da će pružiti tačne, trenutno važeće i potpune podatke. 

9.2    Kako bi Usluge od strane Kompanije bile pružene u potpunosti i na zadovoljavajući način, Korisnik se obavezuje da će obezbediti odgovarajući hardver (laptop ili mobilni telefon), softver (internet pretraživač) i stabilnu internet konekciju koji će osigurati uspešno i kompletno pružanje Usluge. Kompanija ne može biti odgovorna ukoliko usluga nije u potpunosti pružena usled činjenice da Korisnik nije obezbedio neophodnu opremu i stabilnu internet konekciju. 

 PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE 

10.1    Sadržaj Veb-sajta, uključujući sav materijal, informacije, podatke, softver, ikonice, tekst, grafiku, celokupan ukupan izgled, slike, zvučne isečke, oglase, video klipove, nazive, logoe, žigove, dizajn i servisne žigove koji su prikazani na Veb-sajtu ili su u okviru istog – zaštićeni su zakonom, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, dizajn, pravo žiga i know-how. Sadržaj svih Proizvoda koje Kompanija nudi (uključujući, ali ne ograničavajući se na knjige, priručnike, pisane materijale, CD-ove, kao i sve druge vrste obrazovnih materijala, bez obzira na oblik u kojem su izraženi, poklon vaučere), uključujući sadržaj Usluga, odnosno sadržaj pružen putem onlajn konsultacija i seminara zaštićen je pravom intelektualne svojine. Sadržaj je vlasništvo Kompanije, njenih oglašivača i/ili sponzora i/ili je licenciran za potrebe Kompanije. Korisnik je saglasan da ne stiče nikakva prava, vlasništvo ili udeo na ili u vezi sa Veb-sajtom ili sadržajem koji je na istom istaknut.

10.2    Svaka upotreba, distribucija ili reprodukcija sadržaja je zabranjena, osim ako Kompanija prethodno nije odobrila navedeno i sa istim se saglasila u izričitoj pisanoj formi. Da bi bio u mogućnosti da koristi bilo koji deo sadržaja koji je istaknut ili pružen u vezi sa Uslugama ili Proizvodima Korisnik je obavezan da prethodno kontaktira Kompaniju kako bi od iste pribavio pisano odobrenje. 

10.3    ’’Žigovi Kompanije“ označavaju sva imena, žigove, brendove, logotipe, dizajne, slogane, internet domene i druge oznake koje Kompanija koristi u vezi sa svojim Proizvodima i Uslugama, uključujući Veb-sajt. Korisnik ne može ukloniti ili izmeniti bilo koji znak Kompanije ili isti iskoristiti za sopstvene potrebe ili materijale bez prethodnog pismenog odobrenja Kompanije. Korisnik je upoznat sa pravom žiga Kompanije i u potpunosti je saglasan da žigove Kompanije neće koristiti bez njenog prethodnog pismenog odobrenja. Korisnik je saglasan da neće koristiti bilo koji žig koji pripada Kompaniji kao deo svojih žigova, naslova usluga, imena kompanija, internet domena, internet adresa, ili bilo kojih sličnih dezignacija ili na bilo koji drugi način. 

 RASKID UGOVORA 

11.1    Kompanija može po sopstvenom nahođenju ukinuti, suspendovati i izmeniti Veb-sajt ili Usluge, sa ili bez ikakvog prethodnog obaveštenja. Korisnik je saglasan da Kompanija neće biti odgovorna u slučaju suspenzije, modifikacije ili ukidanja Veb-sajta ili Usluga, osim u slučaju već dovršene porudžbine koju je Korisnik izvršio pre takve izmene, u kom slučaju će Korisnik biti obavešten u meri u kojoj je to moguće.

11.2    Ukoliko Korisnik ne ispuni obaveze u skladu sa odredbama ovih Uslova prodaje, uključujući plaćanje cene porudžbine za bilo koju Uslugu i/ili Proizvod koje je poručio, isto može (prema Kompanijinom isključivom nahođenju sa ili bez obaveštenja) dovesti do ukidanja pristupa Veb-sajtu bez prejudiciranja bilo kakvih zahteva za naknadu štete ili drugih zahteva koje Kompanija može imati.

11.3    Kompanija ima pravo, da u svrhu sprečavanja sumnje o postojanju prevare i/ili sumnje da Korisnik zloupotrebljava Veb-sajt na bilo koji način, odbije prihvat ili obradu porudžbine i/ili da otkaže porudžbinu, u celini ili delimično. Kompanija je odgovorna samo za povraćaj uplaćenog novca i ne prihvata nikakvu drugu odgovornost koja može nastati kao rezultat stavljanja na crne liste i/ili odbijanja obrade porudžbine.

ODRICANJE I GARANCIJE 

12.1   Korisnik u celosti snosi rizik za korišćenje Veb-sajta kao i punu odgovornost za svaki gubitak koji nastaje usled upotrebe Veb-sajta ili oslanjanja na informacije koje su na istom istaknute. Iako Kompanija preduzima razumne mere kako bi osigurala da je Sadržaj Veb-sajta tačan i potpun, ista ne daje nikakve izjave ili garancije, bilo izričite ili podrazumevane, u pogledu kvaliteta, blagovremenosti, rada, integriteta, dostupnosti ili funkcionalnosti Veb-sajta kao i tačnosti, potpunosti ili pouzdanosti bilo kojih informacija koje se na Veb-sajtu nalaze. Ukoliko predstavnici Kompanije daju takve izjave ili garancije, Kompanija neće biti istim obavezana.

12.2    Kompanija se odriče odgovornosti za bilo kakvu štetu, gubitak ili troškove, bilo direktne ili indirektne koji proističu iz ili su u vezi sa pristupom ili upotrebom Veb-sajta i/ili bilo kog Sadržaja na istom, osim ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

12.3    Proizvodi koji se prodaju na Veb-sajtu mogu, pod određenim, posebno definisanim uslovima biti pod garancijom, dok sam Veb-sajt i sve informacije na njemu pružaju se „onakvim kakve jesu“ bez bilo kakve garancije, bilo izričite, bilo podrazumevane, uključujući a ne ograničavajući se na, podrazumevane garancije, podobnosti za određenu svrhu, potpunosti, sve u skladu sa zakonom. Svi stavovi ili izjave date ili izražene na Veb-sajtu nisu nužno stavovi Kompanije, njenih direktora, zaposlenih i/ili agenata.

12.4    Pored izjava o odricanju odgovornosti koje se nalaze u okviru Uslova prodaje, Kompanija takođe ne daje garanciju ili izjavu, bilo izričitu ili podrazumevanu, da informacije ili podaci dostupni na Veb-sajtu ne sadrže viruse, špijunske softvere, trojanace, razarajuće druge podatke ili kodove koji mogu na bilo koji način oštetiti, uništiti, ugroziti, poremetiti, onemogućiti ili na bilo koji drugi način ometati rad, stabilnost, sigurnosnu funkcionalnost ili sadržaj bilo čijeg računarskog sistema, računarske mreže, hardvera ili softvera. Korisnik prihvata sav rizik povezan sa postojanjem takvih virusa, destruktivnih elemenata ili bilo kojih drugih podataka ili kodova koji mogu oštetiti, ugroziti, poremetiti, onemogućiti, na bilo koji način ometati rad ili sadržaj računarskog sistema, računarsku mrežu, bilo koju slušalicu, mobilni uređaj, hardver ili softver Korisnika, osim tamo gde se takvi rizici javljaju usled i kao posledica grubog nemara ili namernog kršenja uputstava i pravila Kompanije, njenih zaposlenih, agenata ili ovlašćenih predstavnika. Na ovaj način se Kompanija odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu, gubitak ili odgovornost bilo koje prirode koja proističe iz ili je u vezi sa pristupom ili upotrebom Veb-sajta od strane Korisnika.

12.5    Kompanija garantuje da će Usluge pružati na profesionalan način. Kompanija ne garantuje da će Usluge biti dostupne sve vreme. Povodom žalbi uloženih od strane Korisnika u vezi sa nivoom pružene Usluge ili eventualnih drugih zahteva, Kompanija će preduzeti sve razumne napore da ispravi greške za koje može biti odgovorna. Sve ostale garancije, bilo zakonske ili ugovorne, ovim su izuzete iz ovog Ugovora, u meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno.

12.6    Kompanija ne daje nikakve garancije u vezi sa Sadržajem istaknutim na Veb-sajtu niti da je isti prikladan ili dostupan za upotrebu širom sveta, kao ni da je pristup istom zabranjen sa teritorija na kojima su Sadržaj ili Proizvodi dostupni putem Veb-sajta nezakoniti. Korisnik ne sme da koristi Veb-sajt tako što će njegov Sadržaj ili Proizvode distribuirati neovlašćeno kršeći time zakone i propise Republike Srbije. Korisnik je odgovoran za poštovanje svih zakona ako su i u meri u kojoj su isti na datoj teritoriji korišćenja Usluga ili Proizvoda primenljivi.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI 

13.1    Kompanija ne može biti odgovorna za bilo kakve netačne informacije objavljene na Veb-sajtu i/ili bilo koje netačne cene prikazane na istoj, osim ukoliko takva odgovornost proizilazi iz nemara ili namernog kršenja pravila Kompanije, njenih zaposlenih, agenata ili ovlašćenih predstavnika. Korisniku se preporučuje da kontaktira Kompaniju sa ciljem prijave eventualnih nepravilnosti ili grešaka putem sledeće adrese, email adrese:  info@suncevzrak.com

13.2    Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakav direktni ili indirektni, slučajni, specijalni ili posledični gubitak štete koji bi mogao proizaći iz upotrebe Usluga ili Proizvoda od strane Korisnika ili oslanjanja na Sadržaj Veb-sajta; ili nemogućnost korišćenja Veb-sajta i/ili eventualnih nezakonitih aktivnosti na Veb-sajtu. 

13.3     U pogledu ponuđenih Proizvoda, Kompanija ne može biti odgovorna ukoliko prema mišljenju Korisnika, informacije o proizvodu ne opisuju proizvod na odgovarajući ili očekivani način.

13.4     Korisnik će nadoknaditi štetu, te neće smatrati Kompaniju odgovornom za bilo koji gubitak, potraživanje ili štetu koju je neko treće lice pretrpelo na bilo koji način upotrebom Veb-sajta.

VIŠA SILA 

14.1    Svako kašnjenje ili neuspeh bilo koje Ugovorne strane u poštovanju ovih Uslova prodaje biće opravdano u slučaju da su takva kašnjenja ili propusti prouzrokovani događajima koji su van razumne kontrole bilo koje Ugovorne strane, uključujući događaje više sile, ograničenja ili zabrana vlada, štrajkova ili drugih sindikalnih ili udruženih protesta, nastanka rata, sabotaža i bilo koji drugi uzrok koji nijedna od Ugovornih strana ne može razumno kontrolisati (u daljem tekstu „Viša sila). Ugovorna strana koja po osnovu nastupanja ovakvog događaja želi odlaganje ispunjenja svoje obaveze dužna je da odmah po nastanku takvog događaja obavestiti drugu Ugovornu stranu, i na taj način će Ugovorna strana koja je obavestila drugu Ugovornu stranu biti izuzeta obaveze ispunjenja tokom trajanja takvog događaja i nemogućnosti da obavezu ispuni. Ukoliko se takve okolnosti nastave šezdeset (60) dana ili više, obaveza prema ovim Uslovima prodaje koja se odnosi na takvo izvršenje biće raskinuta i obe Ugovorne strane biće oslobođene svojih obaveza, osim obaveze povraćaja ranijih uplata ili povraćaja Proizvoda drugoj Ugovornoj strani. Bilo kakvo oslobađanje od ispunjenja Ugovorne obaveze važiće za konkretnu obavezu koja je pogođena događajem više sile, ali ne i za buduće obaveze. 

PRIMENA PRAVA I NADLEŽNOST SUDA 

15.1      Odredbe ovih Uslova prodaje kao i eventualni odnosi i/ili bilo koji sporovi koji proizilaze iz ili u vezi sa ovim Uslovima i njegovim odredbama biće regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Srbije. Kontinuirana upotreba Veb-sajta, opusa njegovih Usluga i Proizvoda predstavljaće Korisnikovu saglasnost sa nadležnošću sudova Republike Srbije u vezi sa svim eventualnim sudskim i bilo kojim drugim postupcima, transakcijama, prijavama bilo koje Ugovorne strane koja je pokrenula spor protiv druge Ugovorne strane, a u vezi sa ovim Uslovima prodaje. U slučaju pokretanja spora koji nastane između Korisnika i Kompanije, Korisnik prihvatanjem ovih Uslova pristaje na mesnu nadležnost sudova u Beogradu.

OPŠTI USLOVI

16.1    Ovi Uslovi čine celokupan Ugovor između Korisnika i Kompanije i isti poništavaju i zamenjuju sve prethodne verzije Uslova ili bilo kakvih dogovora. Nijedna promena Uslova prodaje neće biti obavezujuća, osim u slučaju da je ista sprovedena u pismenom obliku od strane Kompanije i istaknuta na Veb-sajtu.

16.2      Bilo kakvo izričito odricanje ili propust da se ostvari pravo po osnovu odredbi ovih Uslova neće predstavljati osnov za kontinuirano odricanje prava ili potraživanja. Ukoliko bilo koja odredba Uslova bude nevažeća u skladu sa zakonom ili propisom bilo koje vlade, bilo kog suda ili arbitra, Ugovorne strane su saglasne da će takva odredba biti zamenjena novom odredbom koja ispunjava prvobitnu svrhu dok će ostale odredbe ovih Uslova prodaje ostati važeće.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

17.1    U ime www.suncevzrak.com ili Privredno društvo Sunčev Zrak d.o.o. Beograd – Savski Venac obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Privredno društvo Sunčev Zrak d.o.o. Beograd – Savski Venac, Jelena Perić, Ljiljana Katunac i Vera Petrović, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

17.2    Zaštita poverljviih podataka o transakciji – Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.